Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.
Tư vấn nâng cấp bộ nhận diện cũ.
Định vị, tư vấn tái định vị thương hiệu.
Tư vấn, xây dựng chiến lược thương hiệu.