Tư vấn và hỗ trợ booking các báo (Online và giấy)
Tư vấn và hỗ trợ booking KOL cho các chiến dịch.