Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông với giải pháp sáng tạo phù hợp ngân sách và mong muốn của khách hàng.
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình thực tế khách hàng.
Quản lý triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.